Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Financije, pravo na pristup informacijama i savjetovanje s javnošću

Gimnazija Pula

Proračun za 2024. godinu

Proračun za 2023. godinu

 

 

Proračun za 2022. godinu

Proračun za 2021. godinu

Proračun za 2020. godinu

Proračun za 2019. godinu

Proračun za 2018. godinu

Proračun za 2017. godinu

Proračun za 2016. godinu

Fiskalna odgovornost

Javna nabava

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.), na temelju danih izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gimnazija Pula, Trierska 8, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i prema postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na temelju  zahtjeva za ostvarivanje  prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na adresu Škole
  • Gimnazija Pula,
  • Trierska 8
  • 52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr
 • telefonom na sljedeće brojeve:
  • 052/212-144
  • 052/212-258
 • telefaksom na broj
  • 052/212-258
 • usmenim putem
 • osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana u uredovno vrijeme Škole.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi, a dužni su snositi naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije i naknadu troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14.).

Škola će podnositelju zahtjeva omogućiti pravo na pristup informaciji u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je ovlaštena prema Zakonu o pravu na pristup informacijama produžiti navedeni rok do 30 dana.

Škola će podnositelju uskratiti pravo na pristup informacijama u slučajevima koji su zakonom propisani kao izuzeci od prava na pristup informacijama.

Dokumenti za pravo na pristup informacijama

 • Službeni zahtjev za pristup informacijama – link
 • Službeni zahtjev za ponovnu uporabu informacija – link
 • Službeni zahtjev za dopunu ili ispravak informacija – link
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje – link

Dokumenti za savjetovanje s javnošću

 • Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću – link
 • Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću – link
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – link
 • Obrazloženje nacrta prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – link