Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Financije, pravo na pristup informacijama i savjetovanje s javnošću

Gimnazija Pula

Proračun

Fiskalna odgovornost

Javna nabava

Temeljem članka 13. stavka 9. točke 1. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine», broj 90/11.), na temelju danih izjava o nepostojanju sukoba interesa predstavnika naručitelja, objavljujemo da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Gimnazija Pula, Trierska 8, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i prema postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13.).

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na temelju  zahtjeva za ostvarivanje  prava na pristup informacijama.

Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na adresu Škole
  • Gimnazija Pula,
  • Trierska 8
  • 52100 Pula
 • putem elektroničke pošte na adresu: gimnazija@gimnazija-pula.skole.hr
 • telefonom na sljedeće brojeve:
  • 052/212-144
  • 052/212-258
 • telefaksom na broj
  • 052/212-258
 • usmenim putem
 • osobno na zapisnik u službenim prostorijama Škole svakog radnog dana u uredovno vrijeme Škole.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi, a dužni su snositi naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije i naknadu troškova dostave tražene informacije u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, broj 12/14.).

Škola će podnositelju zahtjeva omogućiti pravo na pristup informaciji u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva, osim u slučajevima kada je ovlaštena prema Zakonu o pravu na pristup informacijama produžiti navedeni rok do 30 dana.

Škola će podnositelju uskratiti pravo na pristup informacijama u slučajevima koji su zakonom propisani kao izuzeci od prava na pristup informacijama.

Dokumenti za pravo na pristup informacijama

 • Službeni zahtjev za pristup informacijama – link
 • Službeni zahtjev za ponovnu uporabu informacija – link
 • Službeni zahtjev za dopunu ili ispravak informacija – link
 • Odluka o određivanju službenika za informiranje – link

Dokumenti za savjetovanje s javnošću

 • Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću – link
 • Obrazac za izradu Plana savjetovanja s javnošću – link
 • Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnošću – link
 • Obrazloženje nacrta prijedloga pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave – link