Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Veliko finale projekta “Za(vrt)imo Za Inkluziju Zajedno!”

Datum: 01.12.2023.

Kategorija: Eko, Obavijesti


Gradonačelnik Grada Pule Filip Zoričić prihvatio je inicijativu Udruge Zelena Istra, Društva osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Udruge gluhih i nagluhih Istarske županije, Udruge slijepih Istarske županije te Udruge za autizam Istra za osnivanjem Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule. Povjerenstvo će se zalagati za ravnopravnost i suzbijanje diskriminacije  s ciljem unapređenja kvalitete života i ostvarenja punih potencijala ove najbrojnije i jedne od najranjivijih manjina u gradu. Organizacije civilnog društva inicijativu su predstavile gradonačelniku na sastanku koji se jutros održao u Komunalnoj palači.

U gradu Puli živi 7500 osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, koji čine 14,4% svih građana Pule. Ova posebno ranjiva skupina građana – ujedno i najbrojnija manjina u Puli i dan-danas se bori s problemom diskriminacije i neravnopravnosti, kao i predrasudama. Naime, usprkos dosadašnjim naporima i suradnji javnog i civilnog sektora, u Puli slijepe osobe riskiraju svoj život prelazeći cestu, osobe koje koriste invalidska kolica ne mogu pristupiti brojnim prostorima, a djeca s teškoćama u razvoju dugo čekaju ili ne ostvaruju pojedine vidove rehabilitacije.

Zbog navedenih razloga udruge Zelena Istra, Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Udruga gluhih i nagluhih i Udruga slijepih Istarske županije te Udruga za autizam Istra zatražile su od gradonačelnika Grada Pule Filipa Zoričića sastanak na temu osnivanja Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju Grada Pule. Sastanak se u vrlo pozitivnom ozračju održao danas u jutarnjim satima u Komunalnoj palači, uz prisustvo brojnih sudionika iz civilnog i javnog sektora.

Na sastanku su, uz gradonačelnika, sudjelovale Ivana Sokolov, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport i Irena Peruško, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo pri spomenutom Upravnom odjelu te Sanja Kljajić Dakić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove. Sastanku su nazočile i ravnateljice Škole za odgoj i obrazovanje – Pula, Višnja Popović i Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula, Loretta Morosin i druge relevantne osobe.

Sastanak je otvorio gradonačelnik Zoričić iskazom podrške inicijativi organizacija civilnog društva za osnivanjem gradskog Povjerenstva za osobe s invaliditetom. U nastavku je Dunja Mickov ispred Zelene Istre te ostalih okupljenih organizacija koje pružaju podršku osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju pojasnila da inicijativa za Povjerenstvom proizlazi iz Smjernica za društveno uključivo i sudioničko odlučivanje koje su izradili partneri projekta “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” te koje su zadobile i podršku Pučke pravobraniteljice Tene Šimonović Einwalter.

U nastavku su se okupljenima obratili Zuzana Hoti-Radolović ispred Društva osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Alma Zulim ispred Udruge gluhih i nagluhih te Zlatko Kuftić ispred Udruge slijepih Istarske županije.

Predstavnici udruga založili su se za sustavnu podršku Grada koja bi podrazumijevala da realizacija prava osoba s invaliditetom ne ovisi o udrugama ili neizvjesnom projektnom financiranju te povremenim i privremenim intervencijama na zahtjeve korisnika, već se odnosi na kreiranje politike Grada, u sklopu koje se, s ciljem realizacije prava te suzbijanja diskriminacije osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, određuju jasni ciljevi i aktivnosti, za koje se planira adekvatna raspodjela proračunskih sredstava.

– Prvi korak ka sustavnoj podršci je osnivanje Povjerenstva za osobe s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koje bi djelovalo kao komunikacijski kanal između građana i Grada te doprinosilo realizaciji prava i suzbijanju diskriminacije i neravnopravnosti ovih ranjivih skupina u svim područjima života – istaknula je Mickov i dodala da su najbolji stručnjaci za vlastite potrebe upravo same osobe s invaliditetom te stoga treba omogućiti da se njihov glas čuje i uvažava u postupcima donošenja odluka.

– Povjerenstvo će biti izuzetno dobar alat za bolje razumijevanje i rješavanje problema – rekao je Zoričić, ponovivši da inicijativa udruga nailazi na podršku Grada Pule te da ta podrška treba biti konkretna, a ne samo deklarativna.

U nastavku je Mickov pojasnila da su organizacije civilnog društva spremne doprinijeti inicijativi izradom poslovnika Povjerenstva, prijedlogom tema i područja kojima bi se Povjerenstvo bavilo, sadržaja javnog poziva, odnosno kriterija za odabir članova Povjerenstva, plana i programa rada te planskog dokumenta u sklopu kojeg bi se razradili ciljevi i aktivnosti te se planirala adekvatna raspodjela proračunskih sredstava za osobe s invaliditetom. Istaknula je i obvezu transparentnosti Povjerenstva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama poglavito vezano uz odredbe o javnosti rada te proaktivne objave informacija tijela javne vlasti. Ukratko je iznijela model politike za osobe s invaliditetom Grada Zagreba koji postoji od 2003. te se temelji na Povjerenstvu i Strategiji za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom. Također je pojasnila da je Pravobranitelj za osobe s invaliditetom preporučio Grad Zagreb kao primjer dobre prakse kada je riječ o politici osoba s invaliditetom te da je predsjednica zagrebačkog Povjerenstva za osobe  s invaliditetom te pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba Marinka Bakula Anđelić pozvala pulske udruge i Grad Pulu na posjetu Gradu Zagrebu s ciljem dubinskog upoznavanja modela politike Grada Zagreba za osobe s invaliditetom. Na predloženo se gradonačelnik pozitivno očitovao. Gradonačelnik Zoričić podržao je i stajalište Hoti-Radolović o tome da je “sazrelo vrijeme za participativnu demokraciju”.

Irena Peruško istaknula je da će organizacije osoba s invaliditetom svakako biti uključene u fokus grupe s ciljem izrade podstrateškog dokumenta Plana razvoja Grada Pule za kojeg ona smatra da može poslužiti kao planski dokument za razradu ciljeva, mjera i aktivnosti za osobe s invaliditetom, a koji bi omogućio da Grad prijavljuje projekte na dostupne fondove, a koji bi komplementirali sredstva kojima Grad raspolaže te projekte udruga.
U narednim danima Zelena Istra izradit će zaključke sa sastanka te će se krenuti ka daljnjim koracima koji će voditi osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Pule.

Sastanku prethodila tribina: “Iskustva, izazovi i prilike – kako unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom?”

Sastanak u gradskoj palači održao se nastavno na tribinu “Iskustva, izazovi i prilike – kako unaprijediti realizaciju prava osoba s invaliditetom”? koje se održala 25. listopada u Društvenom centru Rojc koju su s ciljem upoznavanja šire zajednice s politikama i praksama prema osobama s invaliditetom te stvaranja kvalitetnijeg sustava podrške koji će omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom u donošenju odluka organizirale Zelena Istra i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre.

Na tribini su sudjelovali Branimir Šutalo, viši stručni savjetnik pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Grada Zagreba, Sonja Grozić-Živolić, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, Irena Peruško, voditeljica Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo iz Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport predstaviti politiku Grada Pule, Igor Bukarica, pomoćnik pročelnice za investicije i razvoj iz Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pule i Jelena Vuković, hrvatska paraolimpijka. Tribinu je moderirala Zuzana Hoti Radolović, iz Društva osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre. Tribina se odvijala uz tumačenje na hrvatski znakovni jezik te putem Zooma.

Branimir Šutalo na početku je predstavio politiku Grada Zagreba prema osobama s invaliditetom s posebnim naglaskom na rad Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Zagreba te Zagrebačku strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2022. do 2025. Opisao je strukturu i rad Povjerenstva te ulogu koje ono ima u donošenju Strategije i nadzoru nad njezinom provedbom. Naglasio je kako je najvažnija uloga Povjerenstva upozoravanje na konkretne propuste u izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom koji se zatim upućuju nadležnim gradskim uredima.

Predstavnica Istarske županije Sonja Grozić-Živolić opisala je na koji su način potrebe i prava osoba s invaliditetom ugrađeni u dokumente županije, s obzirom da ne postoje strategija za izjednačavanje mogućnosti i povjerenstvo za osobe s invaliditetom. Naglasila je važnost jasne i pravovremene komunikacije koja je nužna da bi Županija mogla na zadovoljavajući način riješiti upite koje im upućuju osobe s invaliditetom i udruge koje ih predstavljaju.

Nakon predstavnice Županije okupljenima se obratio Igor Bukarica koji je na primjeru aktualnih provedenih i planiranih projekata opisao kako Grad Pula osigurava prostornu pristupačnost za osobe s invaliditetom. Također je naglasio važnost komunikacije i suradnje s osobama s invaliditetom i udrugama koje ih predstavljaju prilikom planiranja i provedbe prostornih projekata.

Jelena Vuković, hrvatska paraolimpijka i članica Atletskog kluba osoba s invaliditetom „Spektar”, osvrnula se na položaj osoba s invaliditetom u gradu Puli, s posebnim naglaskom na uvjete za sportaše s invaliditetom. Navela je da ih do nedavno nitko nije uključivao u donošenje odluka koje ih se tiču, ali da se situacija ipak mijenja na bolje (tako su bili uključeni u planiranje i nabavu sprava za novo igralište kao i u izgradnju sportske infrastrukture za njihove potrebe). Govorila je i o problemima s financiranjem sportskih aktivnosti osoba s invaliditetom te o nejednakom statusu vrhunskih sportaša s invaliditetom u odnosu na one bez invaliditeta.

Irena Peruško naglasila je da još uvijek postoji manjak općeg interesa za dobrobit osoba s invaliditetom i da je vrlo teško učiniti promjene ukoliko ne postoji međuresorna suradnja i, što je još važnije, osigurana proračunska sredstva. Opisala je kontinuirani rad Grada Pule na poboljšanju položaja osoba s invaliditetom s posebnim naglaskom na novoosnovani „Centar podrške 521” koji je jedinstven primjer takve prakse u Europi.

Na pitanje moderatorice podržavaju li prijedlog o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom i predstavnica Grada Pule i predstavnica Istarske županije pozitivno su se očitovale izrazivši potrebu za takvim tijelom koje bi znatno doprinijelo kvalitetnijoj komunikaciji između osoba s invaliditetom i Grada odnosno Županije i služilo kao svojevrstan korektiv poštivanju prava i izjednačavanju mogućnosti osoba s invaliditetom.

Uvodno je na tribini prikazan kratki film “Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” za kojeg režiju i kameru filma, koji na emotivan način progovara o tematici osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju, a donosi trenutke iz Pule i Vukovara potpisuje Michele Bulešić, nagrađivani pulski autor. Vedran Barić zaslužan je za snimke iz Vukovara.

Film u trajanju od 7 minuta izradila je Zelena Istra, uz podršku partnera projekta. Film je na webu i Youtube kanalu Zelene Istre dostupan i u verzijama prilagođenim osobama s invaliditetom – uz prikaz tumača znakovnog jezika, kao zvučni zapis te je opisan na lako razumljivom jeziku.

Fotogalerija s tribine

Klikni i podijeli

Istaknuto

Aplikacija Škola na dlanu služi učenicima i profesorima Gimnazije Pula za brzo primanje informacija (promjene u rasporedu), generiranja suglasnosti itd. Aplikaciju su napravili učenici Gimnazije Pula.