Menu

Korisne aplikacije
Korisne aplikacije

Potpuno besplatni lektirni naslovi, u različitim formatima za čitanje. Portal E-lektire nastao je u sklopu pilot projekta e-Škole. Želja je učenicima besplatno ponuditi lektire putem novih, digitalnih medija. Sretno s čitanjem!

Office 365 za škole. Svojim AAI@EduHR korisničkim računom prijavite se na Office365 i imajte kompletan Office u web pregledniku (Word, Powerpoint, Excel).

Ilustracija Office365

Aplikacija Sway može se pronaći na Office365 on-line servisu. Odlična je za kreiranje bogatog, internetskog sadržaja. U nekoliko klikova napravite sebi malu web stranicu i podijelite je sa ostalim kolegama.

Sway aplikacija

Ako trebate napraviti plakat, brošuru ili letak, svakako pogledajte Canva alat. S njim možete složiti oku ugodne grafičke materijale koje možete potom tiskati ili u vidu fotografije, digitalno podijeliti s onima kojima treba vaša informacija.

Aplikacija Canva

Mrežni program Bubbl us služi za kreiranje mentalnih mapa. Vrlo jednostavan i praktičan alat za korištenje.

Program Bubbl us

Vijeće roditelja

Gimnazija Pula

Vijeće roditelja čine predstavnici roditelja učenika Škole. Članovi Vijeća roditelja biraju se na četiri godine i mogu biti ponovno izabrani. Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz svojih redova biraju jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.

Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te:

 • daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
 • raspravlja o izvješćima ravnatelja o realizaciji školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada
 • raspravlja o prijedlogu Etičkog kodeksa neposrednih nositelja odgojno–obrazovne djelatnosti i Kućnog reda
 • razmatra pritužbe na odgojno-obrazovni rad
 • imenuje i razrješava člana Školskog odbora
 • daje mišljenja i prijedloge u svezi s radinim vremenom Škole, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada
 • daje mišljenja i prijedloge u svezi s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
 • daje mišljenja i prijedloge u svezi s vladanjem i ponašanjem učenika u Školi i izvan nje daje mišljenja i prijedloge u svezi s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovom radu
 • daje mišljenja i prijedloge u svezi s unapređenjem obrazovnog rada, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
 • glasuje o kandidatima za ravnatelja Škole
 • obavlja i druge poslove prema odredbama Statuta i drugih općih akata Škole.

Aktualni saziv roditelja

Vijeće roditelja 2022./2023.